Integrał


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „INTEGRAŁ” ZA ROK 2014

Rok 2014 był najtrudniejszy w 5-letniej historii Integrału. Uprzednio świadczony zakres pomocy materialnej, interwencyjnej, doradczej i rekomendacyjnej okazał się niewystarczający i musiał być rozszerzony na skutek pojawienia się nowych, nieobserwowanych wcześniej zdarzeń o bardzo negatywnych skutkach dla osób objętych pomocą.

 1. Po raz pierwszy zatknęliśmy się z żądaniem firmy windykacyjnej spłaty ponad 10-letniego zadłużenia niejasnych opłat mieszkaniowych, które uzyskały wymóg ściągalności w wyniku odsprzedaży zadłużenia innej firmie windykacyjnej (zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego).
 2. Również po raz pierwszy zdarzyły się dwóm członkom Integrału z poważnymi niepełnosprawnościami zgony obojga rodziców. Ośrodki Pomocy Społecznej przyznały osobom osieroconym odpłatną pomoc w postaci opiekunki przychodzącej 2 razy w tygodniu. Jednak osoby osierocone nie mogły podołać powstałym obciążeniom finansowym (pomimo preferencyjnych warunków 3zł/godz.), pozostawały w istotnie gorszych warunkach budżetowych i niemal całkowicie pozbawione opieki.
 3. W historii Integrału po raz pierwszy pojawił się problem wpłacenia wysokiej kaucji za przydzielone po dwuletnich staraniach mieszkanie komunalne, przy jednoczesnym żądaniu przez odpowiedni referat lokalowy zobowiązania się wynajmującej osoby niepełnosprawnej do dostosowania mieszkania do własnych potrzeb we własnym zakresie.
 4. Na mocy wyroku Sąd zarządził licytację mieszkania własnościowego, w którym mieszkała właścicielka
  w zaawansowanym wieku wraz z córką o poważnych,
  a nawet zagrażających życiu sprzężonych niepełnosprawnościach w stopniu znacznym.
  Sąd odstąpił od licytacji w ostatniej chwili. Sprawa jest skomplikowana, będą następne rozprawy sądowe.

Powyższe informacje stanowią część opisową zdarzeń socjalno-bytowych związanych z osobami niepełnosprawnymi, dramatycznie pogarszających ich status społeczny. Znamienny jest tutaj związek odchodzenia długoletnich opiekunów (rodziców) osób niepełnosprawnych z pogarszaniem się ich sytuacji.

Pewną przeciwwagę dla negatywnych zdarzeń stanowi dostrzeżone w roku 2014 pozytywne zjawisko zmiany postaw wobec osób wykluczonych społecznie lub temu bliskich. Wydaje się, że można mówić o kształtowaniu się nowego typu działacza społecznego – ratownika.

Spontanicznie, z odruchu serca pojawiły się w roku 2014 następujące przykłady akcji ratowniczych.

 • W okresie poprzedzającym zawieszenie eksmisji (patrz p.4) matka z córką otrzymały propozycję zatrzymania się tymczasowo w mieszkaniu małżeństwa – członków Integrału.
 • Sympatyk Integrału spędził swój urlop u członka Stowarzyszenia bezpośrednio po śmierci drugiego
  z rodziców (patrz p.2). W tym czasie pomógł swojemu przyjacielowi zadbać o swoje sprawy, takie jak: pozyskanie nowego komputera z funduszy PFRON
  i związane z tym wymogi przy aktualizacji orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności, złożenie do ZUSu wniosku o przeliczenie renty z dotychczasowej inwalidzkiej na rodzinną i uzyskanie w ten sposób zwiększenia otrzymywanej kwoty o kilkaset złotych, organizacja dofinansowania wkładu własnego niezbędnego do zakupu komputera z udziałem środków PFRONu. Otrzymana pomoc pozwoliła przyjacielowi uwierzyć we własne siły – zobaczył osoby, które o nim pamiętają i na które może liczyć.
 • Dzięki ratownictwu znaleziono rozwiązanie dla opłacenia kaucji za mieszkanie komunalne i adaptacji tego mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (patrz p.3).
 • Jeden z ratowników wraz ze swoją rodziną zajął się indywidualnym wspomaganiem osoby, która odrzuciła możliwość dalszego przebywania w szpitalu.
 • Ratownik – członek Integrału umożliwił osobie bezdomnej odbycie stażu zawodowego.
 • Ratownicy – doradcy w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej wspomogli osobę osaczoną przez firmę windykacyjną (patrz p.1).

Bardzo ważne okazało się uchwalenie na Walnym Zgromadzeniu w kwietniu 2014 i następnie zatwierdzenie przez KRS poprawek do Statutu Stowarzyszenia. Dzięki nim zarząd Integrału otrzymał możliwość przyznawania zasiłków okresowych na podstawie podjętych uchwał, co zostało wykorzystane w drugiej połowie 2014 roku. Świadomość otrzymania nawet bardzo niskiego stałego zasiłku bardzo przyczyniła się do poprawy poczucia bezpieczeństwa kilku członków będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

kwiecień 2015

Zarząd

 


Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami
i Ich Przyjaciół „Integrał”
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

1. Działalność statutowa i zadania realizowane w 2012 roku.

Celem Stowarzyszenia jest: poprawa ogólnej sytuacji życiowej matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami, bezpośrednia, zorganizowana pomoc matematykom i informatykom z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, propagowanie idei rehabilitacji postzawodowej, pomoc w tworzeniu stowarzyszeń i grup samopomocy wśród osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeń pomocy tym osobom, monitorowanie funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz praktyk stosowania prawa z tego zakresu, reprezentowanie interesów matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami w instytucjach państwowych, publicznych, administracyjnych i organizacjach społecznych.”

W roku 2012 sytuacje zdrowotne i życiowe osób niepełnosprawnych wspomaganych bezpośrednio przez Stowarzyszenie „Integrał” wyraźnie się pogorszyły w porównaniu z latami 2010 i 2011, a liczba tych osób wyniosła 14. Osoby z grupy ON/SOS mające zatrudnienie w styczniu 2012 r. straciły pracę całkowicie lub częściowo. U połowy osób ON/SOS wyraźnie pogorszył się stan zdrowia ich lub/oraz członków ich rodzin.

Siedem rodzin wymagało systematycznego refundowania zakupu żywności, a sporadycznie również leków i płatnej pomocy lekarskiej. Jednej rodzinie, złożonej z osoby z I grupą inwalidzką i bardzo schorowanych starych rodziców, „Integrał” zaczął częściowo refundować opłacanie opiekunki dorywczo pomagającej w gospodarstwie. Większość ON/SOS zmagała się z rosnącym zadłużeniem, utratą prawa do renty, zagrożeniem egzekucją komorniczą lub eksmisją.

Najbardziej jednak dotkliwa była bezdomność dotykająca dwóch rodzin ubiegających się o mieszkanie komunalne.
W jednym przypadku „Integrał” konsekwentnie interweniował u władz jednej z dzielnic Warszawy i w biurach poselskich, na razie bezskutecznie. W drugim przypadku, w październiku 2012 r. rodzina otrzymała od gminy szansę najmu lokalu komunalnego 23 m2 pod warunkiem przeprowadzenia kapitalnego remontu, w krótkim czasie i na własny koszt. „Integrał” umożliwił wykonanie połowy tego remontu do końca 2012 r. stwarzając tym samym realną możliwość wyjścia z bezdomności.

Środki finansowe „Integrału” pochodziły wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn. Stowarzyszenie nie ma dotąd statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie może korzystać z odpisów „1%”. Wniosek złożony do programu FIO 2012 nie otrzymał dofinansowania. Obok pomocy materialnej i interwencyjnej, „Integrał” przysposabiał indywidualnie do dorywczego zarobkowania, pokonywania zagrożeń SOS i zaspokajał potrzeby rzeczowe (sprzętowe, bytowe, etc.). Członkowie „Integrału” rekomendowali osoby z rodzin ON/SOS do udziału w grantach akcjach charytatywnych.

Wsparcie Stowarzyszenia w dużej mierze przyczyniało się do realizacji planów mających na celu poprawę jakości życia osób z grupy ON/SOS. Osiem osób podnosiło swoje kwalifikacje na kursach i uczelniach, w tym jedna z osób starających się wydostać z bezdomności kontynuuje studia doktoranckie na SGH, a druga ukończyła ostatni semestr studiów licencjackich.

2. Propagowanie efektywnego systemu wspierania osób wykluczanych społecznie przez zagrożenia SOS.

Zagrożeniom SOS (takim jak nagłe wkroczenie komornika, widmo eksmisji, utrata renty lub miejsca pracy, czy niespodziewane zmniejszenie wynagrodzenia, ciężkie niedomagania starych rodziców, etc.) osoby poszkodowane nie są w stanie stawić czoła samodzielnie. Nie wspomoże też oficjalna pomoc społeczna (lub wspomoże w niewielkim stopniu), nie pomogą programy wielkich organizacji, w których darczyńców i beneficjentów nic bezpośrednio nie łączy, a często brakuje właściwej kontroli nad wykorzystaniem środków i działaniami pośredników. Gdy wkracza kryzys, gdy środków u ofiarodawców jest coraz mniej, a sytuacje życiowe najbardziej zagrożonych stają się coraz trudniejsze, ratunkiem może być tworzenie niewielkich stowarzyszeń nastawionych na bezpośrednie, zindywidualizowane wspieranie kilku/kilkunastu osób/rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Właśnie takim stowarzyszeniem jest „Integrał”.

Owym niewielkim stowarzyszeniom powinny być wspólne: poufność zbierania informacji, wzajemne zaufanie i szacunek decydentów i beneficjentów, dostarczanie beneficjentom nadziei na poprawę sytuacji, a zwłaszcza na ich włączanie się do działania na rzecz całości i korzystania ze swego doświadczenia życiowego i zawodowego, wskrzeszanie ich woli walki z kryzysem, dokumentowanie wspomnień.

W ciągu kilku lat swojej działalności, a zwłaszcza w roku 2012, „Integrał” zebrał wiele doświadczeń i stale przygotowuje się do roli rzecznika osób będących w szczególnie trudnych sytuacjach SOS oraz do dzielenia się doświadczeniami swego działania z opinią publiczną. Aby skutecznie walczyć z narastającym kryzysem atakującym przede wszystkim najsłabszych, trzeba połączyć siły bardzo wielu środowisk, a przede wszystkim dotrzeć do ich społecznie wrażliwej części.

Wszyscy dostrzegający kryzys groźny dla najsłabszych powinni uczyć się zarówno dawać jak i przyjmować, rozpoznawać problemy i sytuację.

kwiecień 2013

Zarząd


DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI !

APEL STOWARZYSZENIA INTEGRAŁ O POMOC DLA ON/SOSowców tj. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH W DRAMATYCZNEJ SYTUACJI ZDROWOTNEJ I ŻYCIOWEJ
Lata 90-te pozwoliły zostać matematykami i informatykami wielu osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i osiągnąć wysoki status zawodowy. Teraz część z nich jest w dramatycznej sytuacji i nie znajduje pomocy. Dzieje się tak, gdy nasilanie się niepełnosprawności coraz bardziej zaburza funkcjonowanie (a tak jest przy postępującym zaniku mięśni, stwardnieniu rozsianym, wielokrotnych dializach, ciężkich urazach kręgosłupa), na co nakładają się ciosy życiowe (eksmisja, zajęcie komornicze, utrata kogoś bliskiego, kto od lat był opiekunem i nagle odszedł lub sam zaczął wymagać opieki, utrata renty lub źródła zarobkowania, trwała awaria wózka inwalidzkiego czy sprzętu komputerowego) i w rezultacie następuje niedożywienie, brak środków na lekarstwa lub telefon, brak dostępu do lekarza, zapaść życiowa, rozpacz.
Ogromne rozwarstwienie środowiska ON stało się faktem, którego nie umie dostrzec opieka społeczna, służba zdrowia, urzędy pracy, PFRON. Tego faktu nie dostrzega się również przy przygotowywaniu konkursów na projekty ogłaszanych w ramach różnych programów (samo)rządowych. Póki co, pomóc muszą organizacje pozarządowe i ludzie dobrej woli.
Dlatego powstał „Integrał”, który stowarzysza blisko 100 członków i wielu sympatyków w środowiskach informatycznych i matematycznych, naukowych i biznesowych. Wśród członków i sympatyków jest ponad 20 ON/SOS’owców, kilkorgu z nich pomagamy bardzo intensywnie. Mamy wiele pomysłów na zarobkowanie ON/SOS’owców i osób z ich otoczenia w sposób unikatowy i w dodatku efektywny, jeśli tylko będzie wsparcie i rekomendacja ludzi z „Integrału” i wokół niego.
Prosimy gorąco o darowizny na konto „Integrału” i o dary rzeczowe, w tym sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Zapraszamy też do wypełniania deklaracji członkowskich (do pobrania na www.integral.org.pl). Ogromnie nam zależy na wykorzystaniu wiedzy i kreatywności, dzięki którym nowi członkowie i sympatycy rozszerzą zestaw usług jakie będzie można ON/SOS’owcom proponować. A ON/SOS’owcy wzbogacą wiedzę non-ON na temat walki o przetrwanie i  przyjacielskiej współpracy.
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Zespół Kontakt SOS stowarzyszenia pracują nie pobierając żadnego wynagrodzenia.
Bardzo poszukiwaną formą pomocy dla naszych podopiecznych może też być zlecanie im takich prac informatycznych, które mogą być wykonywane zdalnie, a wachlarz tych prac jest dzięki dzisiejszej technologii bardzo szeroki.
Zarząd „Integrału”: L. Plaskota, M. Miłkowska, B. Chylak, E. Pleszczyńska

Dnia 28 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy wpis do KRS z nazwą:
Stowarzyszenie Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał” .
Członkami założycielami Stowarzyszenia są (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Blikle, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Mariola Goetzendorf-Grabowska, Alina Haman, Krzysztof Haman, Piotr Kaźmierczak, Jacek Kołota, Marek Kowalski, Tomasz Krawczyk, Urszula Luboińska-Niemiro, Olaf Matyja, Kamil Orzeł, Leszek Plaskota, Elżbieta Pleszczyńska, Joanna Rose-Dzieduszycka, Julian Srebrny, Marian Srebrny, Piotr Strzałkowski, Elżbieta Taźbierska-Bobiatyńska, Małgorzata Walendzik, Elżbieta Zychowicz.

Kontakt z Zarządem:
mailem zarzad@integral.org.pl lub przez formularz poniżej:

 

Twoje imię nazwisko lub pseudo (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat (wymagane)

Twoja wiadomość

Prosimy stale zaglądać do sekcji OGŁOSZENIA
 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102