Integrał


Statut
Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków
z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Obok pełnej nazwy w języku polskim wymienionej w ust. 1 Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Integrał” oraz nazwy anglojęzycznej: Association of Mathematicians and IT Experts with Disabilities and Friends „Integral”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenach innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. Ma prawo posiadania i używania pieczęci
i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Może też tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 6

1. Stowarzyszenie zrzesza matematyków i specjalistów komputerowych, zwanych dalej informatykami, z niepełnosprawnościami oraz osoby pragnące nieść im pomoc.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powołać biuro.

Rozdział II.
Cele i formy działalności

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest poprawa ogólnej sytuacji życiowej matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami:

1. bezpośrednia, zorganizowana pomoc matematykom i informatykom z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi,

2. propagowanie idei rehabilitacji postzawodowej matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami,

3. pomoc w tworzeniu stowarzyszeń i grup samopomocy wśród osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeń pomocy tym osobom,

4. monitorowanie funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz praktyk stosowania prawa z tego zakresu,

5. reprezentowanie interesów matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami w instytucjach państwowych, publicznych, administracyjnych i organizacjach społecznych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

1. W ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego odbywa się:

a.  utworzenie i prowadzenie internetowego portalu społecznościowego, PKD 94.99.Z

b.  aktywizacja środowisk informatycznych i matematycznych oraz pracodawców w niesieniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, PKD 94.99.Z

c.  organizowanie wolontariatu i pomocy na rzecz matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami,
PKD 94.99.Z

d.  organizowanie pomocy społecznej na rzecz matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami
PKD 88.99.Z

e.  tworzenie warunków rozwoju samopomocy na rzecz matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, PKD 94.99.Z

f.  fundowanie stypendiów członkom Stowarzyszenia oraz członkom ich rodzin, PKD 94.99.Z

g.  współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego gotowymi wspierać realizację celów Stowarzyszenia, PKD 94.99.Z

h.  współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o zbliżonym do Stowarzyszenia charakterze, PKD 94.99.Z

i.  promowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych, które mogą się przyczynić do realizacji celów Stowarzyszenia,
PKD 94.99.Z

j.  animowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej służącej realizacji celów Stowarzyszenia,
PKD 94.99.Z

k.  animowanie i prowadzenie działalności badawczej służącej realizacji celów Stowarzyszenia, PKD 73.20.Z

l.  animowanie i prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów Stowarzyszenia, PKD 58.11.Z

m.  prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz organom państwowym i samorządowym, PKD 94.99.Z

n. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, PKD 85.59.B

o.  realizacja projektów na rzecz zaspokojenia potrzeb środowiska matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami. PKD 94.99.Z

2. W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego odbywa się:

a.  aktywizacja środowisk informatycznych i matematycznych oraz pracodawców w niesieniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, PKD 94.99.Z

b.  animowanie i prowadzenie działalności badawczej służącej realizacji celów Stowarzyszenia, PKD 73.20.Z

c.  animowanie i prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów Stowarzyszenia, PKD 58.11.Z

d.  organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, PKD 85.59.B

e.  realizacja projektów na rzecz zaspokojenia potrzeb środowiska matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami. PKD 94.99.Z

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna gotowa działać na rzecz matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami, która złoży Zarządowi pisemną deklarację zawierającą rekomendację trzech członków zwyczajnych, w tym członka Zarządu. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w pomoc osobom niepełnosprawnym. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.  ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia,

d.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e.  zgłaszania pisemnych wniosków Zarządowi i Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Stowarzyszenia, rozpatrywanych najpóźniej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków,

f.  rekomendowania przyjęcia nowych członków zwyczajnych oraz członków honorowych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.  brania udziału w działalności Stowarzyszenia, w propagowaniu i realizacji jego celów,

b.  uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,

c.  przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.  regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości określonej przez Zarząd.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia (bez głosu stanowiącego); poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz składek członkowskich, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd w trybie uchwały:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub nie wypełniania innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Komisja Rewizyjna,

3. Zarząd.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna i Zarząd wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej lub Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym terminie wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków.

3. Wszystkie posiedzenia władz powinny być utrwalone w postaci protokołów w formie papierowej i elektronicznej oraz dokumentowane chronologicznie. Dokumentacja pracy Stowarzyszenia powinna być dostępna na stronach prowadzonego przez Stowarzyszenie internetowego portalu społecznościowego.

§ 17

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tych władz.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

- w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego pierwszym i drugim terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed pierwszym terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

podając przyczynę i proponując porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian Statutu,

3. wybór i odwoływanie przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

8. podejmowanie uchwały o powołaniu Rady Przedstawicieli,

9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Komisja Rewizyjna powołana jest (spośród członków zwyczajnych) do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a.  nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu,

b.  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

a. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

b. w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

a.  kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.  przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

c.  składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a.  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c.  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,

d.  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e.  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego/ich bezczynności,

f.  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o powołanie organu doradczego i opiniującego – Rady Przedstawicieli,

g.  wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 4 do 7 osób, w tym:

a.  przewodniczącego,

b.  wiceprzewodniczącego,

c.  sekretarza,

d.  skarbnika.

3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków. Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika wybierają członkowie Zarządu spośród własnego grona.

4. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należą:

a.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b.  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c.  realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia,

d.  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

e.  ustalanie zasad i wysokości składek członkowskich oraz terminu ich wnoszenia,

f.  uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

g.  zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie fundowanych stypendiów, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

h.  zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia i ustalanie wysokości ich wynagrodzeń – w przypadku powołania tego Biura,

i.  zatwierdzanie rocznego bilansu Stowarzyszenia oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności Komisji Rewizyjnej do oceny,

j.  przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie nadawania tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

k.  zatwierdzanie regulaminu Rady Przedstawicieli,

l.  z woływanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V.
Sposób reprezentacji

§ 24

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI.
Organ doradczy i opiniujący

Rada Przedstawicieli

§ 25

1. Stowarzyszenie może posiadać organ doradczy i opiniujący, współpracujący ze wszystkimi władzami Stowarzyszenia, którym jest Rada Przedstawicieli wyłoniona spośród przedstawicieli członków wspierających i honorowych oraz przedstawicieli matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami. Działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd w trybie uchwały.

2. Radę Przedstawicieli powołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Rady Przedstawicieli mogą odbywać się niezależnie od posiedzeń władz Stowarzyszenia w komisjach, a wnioski, w formie propozycji uchwał kierowane są do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Zarządu.

4. Komisje Rady Przedstawicieli nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

5. Dokumentacja z prac Rady Przedstawicieli umieszczana jest na prowadzonym przez Stowarzyszenie internetowym portalu społecznościowym.

6. Opinie i stanowiska Rady Przedstawicieli nie są dla władz wiążące.

Rozdział VII.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:

a.  składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających,

b.  dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

c.  dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d.  dotacji i kontraktów państwowych,

e.  dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczona do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd, za wyjątkiem spraw wykraczających poza zwykły zarząd – określonych przez Walne Zebranie Członków w trybie uchwały.

6. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia 2 członków Zarządu, w tym Przewodniczący Zarządu lub Skarbnik.

7. Zabrania się:

a.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są powiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d.  kupowania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w takim samym trybie, jak przy  zmianie Statutu w § 27.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku


Kontakt z Zarządem:
mailem zarzad@integral.org.pl lub przez formularz poniżej:

 

Twoje imię nazwisko lub pseudo (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat (wymagane)

Twoja wiadomość


Dnia 28 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy wpis do KRS z nazwą:
Stowarzyszenie Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał” .
Członkami założycielami Stowarzyszenia są (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Blikle, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Mariola Goetzendorf-Grabowska, Alina Haman, Krzysztof Haman, Piotr Kaźmierczak, Jacek Kołota, Marek Kowalski, Tomasz Krawczyk, Urszula Luboińska-Niemiro, Olaf Matyja, Kamil Orzeł, Leszek Plaskota, Elżbieta Pleszczyńska, Joanna Rose-Dzieduszycka, Julian Srebrny, Marian Srebrny, Piotr Strzałkowski, Elżbieta Taźbierska-Bobiatyńska, Małgorzata Walendzik, Elżbieta Zychowicz.
 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102