Aktualności

Zapraszamy
na
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków
z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”
za rok 2021, które odbędzie się:

- w pierwszym terminie, w środę 29 września br. o godz. 17:30,

lub w przypadku braku kworum:

- w drugim terminie, o godz. 18:00 tego samego dnia,

W Miejscu Akcji Paca 40 sala nr 7
na ul. Paca 40 Warszawa-Grochów

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania osoby, które nie mogą uczestniczyć w Zebraniu mają prawo ustanowić swojego reprezentanta spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Reprezentant podpisuje listę obecności w Państwa imieniu legitymując się otrzymanym upoważnieniem, które będzie dołączone do listy obecności. Jedna osoba może reprezentować kilka innych.

Prosimy o jak najszybsze nadesłanie upoważnień.

upoważnienie do pobrania

 


WAŻNE!!!

29 września 2021r. odbędzie się
Walne Zebranie Stowarzyszenia „Integrał”.

Prosimy wszystkich o obecność, a jeśli ktoś nie może, to o przekazanie upoważnienia do głosowania zaufanej osobie Upoważnienia można też przesyłać mailem do zarządu.

 

Szczegóły o miejscu i godzinie wkrótce.


W krótce koniec roku. Czeka nas rozliczanie podatków. Przypominam, że możemy odpisać od dochodu darowizny złożone na realizację celów naszego Stowarzyszenia. Zamieszczam kilka cytatów z poradnika NGO na ten temat.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna,
by darczyńca mógł ją odliczyć?

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom),
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. (najlepiej na przelewie napisać: „na cele statutowe Stowarzyszenia Integrał”)
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom)
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego
  w sferze zadań publicznych
   określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102